1. Memperoleh dan membangunkan koleksi perpustakaan yang berkualiti bertepatan dengan keperluan pelajar semasa dan akan datang.  
 
2. Menyediakan perkhidmatan maklumat yang lengkap, tersusun dan terkini dalam persekitaran yang kondusif dan tenang. 
 
3. Mendokumentasi dan menyelenggara sumber maklumat keperluan pengajaran dan pembelajaran.