1. Memperoleh dan membangunkan koleksi perpustakaan yang berkualiti bertepatan dengan keperluan akademik semasa dan akan datang. 
 
2. Menyediakan perkhidmatan maklumat yang lengkap, tersusun dan terkini dalam persekitaran yang kondusif dan tenang.
 
3. Mewujudkan prasarana dan persekitaran fizikal yang berkualiti dan teknologi maklumat dan komunikasi terkini bagi memenuhi urusan keilmuan dan pembelajaran sepanjang hayat.
 
4. Mendokumentasi dan menyelenggara sumber maklumat keperluan pengajaran dan pembelajaran.